“Stille armoede”

 

 

 

 

 

 

Loket Altena (voor de uitkering), Kredietbank (schuldhulp) en Trema (maatschappelijk) werken nauw samen (samenwerkingsverband).

 

 

 

Loket Altena noemt o.a. 

 

-inkomen, maximum de ww-uitkering, de bijstandswet is nu de participatiewet, het sociaal minimum (datgene wat noodzakelijk is om van te leven) en bedraagt nu voor 2016: gehuwden/samenwonenden  per maand netto € 1320,09 en vakantie uitkering € 69,48. Voor alleenstaanden per maand: netto € 924,06 en vakantie uitkering € 48,64.

 

Met bovengenoemde bijstandsnormen is geen rekening gehouden of er wellicht sprake is van kostendelers. Indien op hetzelfde adres meer personen ouder dan 21 jaar wonen en over een eigen inkomen beschikken wijzigt de bovengenoemde bijstandsnorm. 

 

 

 

De schuldhulpverlening wordt samen aan gewerkt (door Loket Altena, Trema en de Kredietbank).

 

Wat/waar zijn de problemen: drank -, gok -, drugsverslaving enz.

 

Een voorbeeld van een schuldsituatie kan zijn een verslavingsprobleem in welke zin dan ook. In dat geval zal als eerste deze verslavingsproblematiek aangepakt worden en wanneer de situatie na hulp hierbij stabiel geacht wordt, kan het schuldhulpverleningstraject opgestart worden.  De gemeente inventariseert als eerste en dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Kredietbank.

 

De Kredietbank maakt een plan van aanpak en gaat het minnelijk  traject starten, 36 maanden is (=maximum tijd van aflossing van de schulden).

 

Een maximum inzet van de cliënt is verplicht en indien men niet mee werkt, wordt men voor een periode van 3 jaar uitgesloten van hulp om de schulden te saneren (geen deelname meer aan het schuldhulptraject). De normen zijn landelijk vastgesteld.

 

Ook (gedeeltelijke) kwijtschelding van de schulden wordt gevraagd aan de schuldeisers via overleg.

 

Indien men daar niet aan meewerkt, wordt de rechtbank ingeschakeld.

 

 

 

Financiële problemen, een toename daarvan nu, komen overal voor: o.a. ook bij woningbezitters, zzp’ers.

 

 

 

Signalen:

 

enigen die genoemd zijn: loonbeslag, voorschot vragen op het salaris, gehele week met dezelfde kleding aanlopen enz. Maar er zijn zeker wel meer signalen, die wijzen op het financieel moeilijk hebben.

 

Scholen kunnen, via gesprek, eventueel iets betekenen (de vertrouwenspersoon daar).

 

De ouderling/predikant enz. kunnen ook veel signalen opvangen bij huisbezoek enz.

 

Wel zou een vast punt kunnen/moeten zijn bij een gesprek van een ouderling enz.: de financiën.

 

Het gebeurt al bij een kerkelijke instelling, dat bij overlijden, na 6 weken een bezoek wordt gebracht door een diaconie lid,  en als vast punt aan de orde komt “financiën”

 

 

 

Jaarlijks worden enige keren de budgetcursussen door Loket Altena aangeboden.
De aankondiging daarvan vindt u ook in het Altena Nieuws.
Een budget begeleiding kan worden opgestart via Trema (maatschappelijk werk).

 

 

 

Enige punten, die zoal genoemd worden zijn:
vertrouwen winnen/vertrouwensband creëren, creatief zijn om mensen te bewegen hulp te vragen, proberen bespreekbaar te maken, taboe doorbreken

 

Hulp vragen:  een taboe is er nog steeds, een hoge drempel om die stap te nemen.

 

 

 

Wat gaan/kunnen wij als diaconie doen, welke stappen doen we enz.?

 

De diaconie kan onder voorwaarden helpen, is altijd een tijdelijke oplossing en schakelt, bij niet op te lossen schulden enz.,  Loket Altena in en een traject wordt ingezet. Advies is geen contant geld te verstrekken maar ondersteuning bieden en verwijzen naar Loket Altena of st. Trema. Indien dit moeilijk is voor de client zou iemand mee kunnen gaan als begeleider.

 

 

 

Het tijdig signaleren van een probleem is belangrijk. Vroegtijdig, indien mogelijk, iets kunnen doen, zodat de schulden minder zijn of misschien voorkomen kunnen worden.

 

De drempel is (erg) hoog om financiële moeilijkheden te melden (bespreekbaar te maken).

 

Ook is het moeilijk om te melden/ erkennen, dat men de financiële administratie moeilijk vindt om op orde te houden/brengen.

 

 

 

Aandachtspunten zijn voor de diaconie: werkeloos worden, overlijden, scheiden enz.

 

 

 

Gezien de aanscherping van de privacywet, een jaar geleden, is het erg moeilijk/(bijna) onmogelijk om gegevens van iemand te krijgen, zodat men als diaconie of andere instelling daarmee aan de slag kan. Het moet (bijna) altijd gaan via signalering enz. Tegen de privacyregeling loopt men  aan.

 

 

 

“Grip op geld” is een digitaal programma, waarbij men op zoek kan gaan naar informatie en (enigszins) zelfredzaamheid wordt.

 

 

 

Bij enige maanden huurachterstand wordt  Loket Altena  door de woningbouwvereniging daarover geïnformeerd en wordt door Loket Altena actie ondernomen naar de huurder(s). De woningbouwvereniging te Gorinchem heeft een budgetcoach, Werkendam e.o. niet, maar daar is Trema voor.

 

 

 

Bij een dreigende woning  ontruiming en de huurder heeft een aanvraag om schuldhulpverlening ingediend, wordt de schuldensituatie even bevroren, waarbij de voorwaarden worden gesteld, dat de eerst volgende maand de vaste lasten zoals de huur, gas, water electra en de premie voor de ziektekosten voldaan moeten worden.   Wordt hieraan niet voldaan, dan  vindt beslaglegging, via deurwaarder, plaats en is het risico om op straat te komen staan vergroot..

 

 

 

Op de sociaal media is het sociaal minimum inkomen te vinden, dit kan bijvoorbeeld via Google.

 

De huur en zorgtoeslag  van de belastingdienst  vindt  via de website van de belastingdienst op www.toeslagen.nl 

 

Het advies is: maak altijd een proefberekening, van de toeslagen. Dit kun je doen onder aan het scherm bij de huur- en zorgtoeslag. Maar dit blijft voor sommigen moeilijk.

 

Ook het probleem is, dat er soms geen computer aanwezig is of angst is om er mee om te gaan.

 

Bij een minimum inkomen heeft  men recht op  maximaal € 83,00 zorgtoeslag.

 

Als aandachtspunt wil ik hierbij meegeven, dat je bij de belastingdienst alle soorten toeslagen kunt aanvragen en vaak ook krijgt, maar houd er rekening mee dat het altijd om voorschotten gaat en pas het jaar daarop definitief wordt vastgesteld aan de hand van de jaaropgave. Daarom is het zo belangrijk om een proefberekening te maken met de inkomstengegevens waarover je op het moment van aanvraag beschikt.

 

 

 

Door de overheid is er ook door invoering van de Participatiewet behoorlijk bezuinigd.

 

Zo had Loket Altena bepaalde minimaregelingen, welke vanwege het nieuwe beleid zijn komen te vervallen. Indien Loket Altena geen gehoor geeft aan deze wet en regelgeving verhoogd de kans op een fikse boete.

 

 

 

 

 

SchuldHulpMaatje:
Bij een kerkelijke instelling hebben zich sinds kort vijf maatjes aangemeld. Allen hebben een financiële achtergrond/kennis enz.  om met de problematiek van schulden enz. om te gaan en daar dusdanig invulling aan te geven, dat men de financiële administratie weer op orde heeft.

 

Mocht er een instelling zijn, die hulp enz. nodig heeft, dan zijn deze mensen altijd bereid om hun bij te staan en/of te helpen. Neem dan contact op met diaconie@hervormdegemeentewerkendam.nl.

 

Of geef door dat je hulp/advies wilt en we brengen je in contact met een schuldhulpmaatje.

 

Het zijn vrijwilligers, die ook een zwijgplicht hebben.

 

Na bekijken van de financiële situatie enz. (inkomen/uitgaven in balans) kunnen ze (alsnog) Loket Altena inschakelen, als ze de schuldenlast niet rond krijgen.

 

De snelheid van de uitkering van Loket Altena aan de betrokkenen ligt aan vele factoren.

 

Genoemd wordt: zijn de papieren snel op orde (bij Loket Altena aanwezig: daar ontbreekt het erg veel aan). Maar enige weken gaat er altijd wel overheen, voordat het tot een uitkering komt.

 

Die periode moet (vaak) overbrugt worden. Ondersteuning bieden maar niet financieel bijdragen, hierdoor houdt je de problematiek namelijk in stand en komt er geen oplossing.

 

 

 

De hulp vanuit de diaconie is niet alleen voor aangesloten gemeenteleden.

 

Laat het duidelijk zijn: is voor een ieder mens in onze omgeving enz.(dus voor wel en niet kerklid)!!

 

Ook buiten de gemeente is hulp nodig. Over muren heen kijken.

 

 

 

De bewoners van Goezate  beschikken in principe over een inkomen na aftrek van de bijdrage aan het CAK van ongeveer € 300,00 netto per maand, daarnaast ontvangt men afhankelijk van hun inkomen ook de zorgtoeslag van € 83,00. Hiervan is sprake als het om een alleenstaande gaat zonder enig pensioentje of vermogen. Dit bedrag is op grond van de bijstandswet (Participatiewet). Wel dient men de premie voor de ziektekosten hiervan te betalen en dan houdt men plus minus een bedrag van € 270,00 netto per maand over om vrij te besteden.   

 

 

 

De collectieve zorgverzekering, die jaarlijks door de gemeente wordt aangekondigd staat  in het Altena Nieuws, ongeveer half november, als de bedragen definitief bekend zijn.

 

Wel moet men zelf uitzoeken/kiezen voor welke onderwerpen men wel/niet en/of gedeeltelijk wil verzekeren.

 

 

 

Geconstateerd wordt bij Loket Altena, dat er minder 65+ in beeld zijn, maar dat dat (waarschijnlijk) toe zal nemen, gezien de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd enz.

 


Ook bij Trema werkt men met vrijwilligers: misschien kunnen de kerken ook vrijwilligers leveren.

 

 

 

Het woord werkgroep/platform wordt genoemd.

 

Wacht daarmee, want vanuit de gemeente (Loket Altena) komt in de tweede helft van dit jaar een oproep om een klankbord te vormen, waarbij ook  afgevaardigde(n) van  kerkelijke instellingen   benaderd zullen worden.

 

 

 

Via het  activiteitenfonds kan, indien men aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor b.v. lidmaatschapskosten van een vereniging, abonnement krant, naar een zwembad toe enz.

 

 

 

Sport- en cultuurfonds is via de scholen/Trema aan te vragen.

 

 

 

In het eventuele vervolgtraject ook denken aan het uitnodigen/informeren van de I.S.S.D.:
 - Interkerkelijke Stichting voor Diaconale Dienstverlening in  het Land van Heusden en Altena - (De Knotwilg te Almkerk).

 

 

 

Wijzigingen vindenongeveer één jaar weer bijeen te komen als kerkelijke instellingen, waarmee door de aanwezigen wordt ingestemd.

 

Dan zou men via een casus enz. meer verdieping in  het onderwerp moeten (aan)brengen.

 

De organisatie daarvan zal worden verzorgd door de diaconie van de Herv. Gem. Werkendam.